COMUNICAT INFORMATIV

 

       1.Consiliul  Raional  Telenești intenționează  să   stabilească  un raport  de Parteneriat Public Privat (în continuare PPP)  cu un investitor  privat  pentru  ,,Dezvoltarea  infrastructurii  termoenergetice  pe  biomasă , prin instalarea  și  utilizare  a  termocentralelor  pe  biomasă  precum  și  furnizare  a  energiei  termice  din arderea  biomasei, la instituțiile publice  preselectate, din raionul  Telenești.

  1. Obiectivul PPP : Crearea unui  parteneriat  public  privat,de  instalare  și  utilizare  a  termocentralelor  pe  biomasă  precum  și  furnizarea  energiei  termice  din  arderea  biomasei,  la  instituțiile  publice  preselectate  din  raionul  Telenești. Obiectivul  PPP :  reabilitarea a 7 puncte   termice, instalarea  a  4  termocentrale   pe  biomasă, în 4 instituții  publice  preselectate  de  Partenerul  Public  și furnizarea  energiei  termice  pe  biomasă  către  aceste  instituții publice  pe  parcursul  contractului PPP; Furnizarea  energiei termice  pe  biomasă   pe  parcursul  contractului PPP, către  3  obiective  preselectate  de  Partenerul   Public  unde  sânt  deja  instalate  centrale  termice  pe  biomasă.
  2.  Durata PPP – conform ofertei câștigătoare  însă  care  nu  depășește  termenul 
  3.  Selectarea partenerului privat  va  avea  loc  prin  concurs  public  într-o singură  etapă.
  4.  Accesul la documentația de concurs  îl poate  primi  orice  entitate  care  va  depune  o cerere de  participare  și  va  prezenta  dovada achitării   taxei  de 400 lei, pe  următorul cont  bancar:

Beneficiar : Ministerul  Finanțelor : Trezoreria  de stat

Consiliul  raional  Telenești, c/f: 1007601005556   IBAN: MD83TRPDBD142310A11614AA, TREZMD2X

      6.Ofertele  v-or  fi  recepționate  până  la data de  11.04.2017  ora 17.00,   la  adresa: MD -5801, Consiliul  Raional  Telenești, or. Telenești, str.  31 august  nr. 9 ,bir. 6, tel. de contact:0/258/2-33-57.

  1.  Ofertanții trebuie să demonstreze  capacitate  în  domeniu, să  dispună  de  experiență   de  natură  și  complexitate  similară contractului  de  parteneriat – public –privat  ce  urmează  să  fie  Detalii  privind  eligibilitatea  ofertantului  se  conțin în  documentația  de  concurs.
  2.  Ca parte a  ofertei, ofertantul  va  furniza  o  garanție  pentru  oferta  depusă  sub  forma  unei  scrisori  de garanție  de  la  o  bancă  comercială, în  sumă  de  50 000 lei  sau  va  vărsa  în contul  Consiliului  Raional  Telenești suma  garanției.

 Beneficiar : Ministerul  Finanțelor : Trezoreria  de stat

Consiliul raional Telenești, c/f: 1007601005556; IBAN:MD30TRPCDA518410A00821AA, TREZMD2X

     9.Examinarea  ofertelor  va  avea  loc  în  următoarea  zi  lucrătoare  după  termenul  limită  de  depunere  a  ofertei, ora 10,00,  la  sediul  Consiliului  Raional  Telenești, or. Telenești, str. 31 august nr. 9 ,sala de ședințe.

  1.  În cel mult  30   de zile   calendaristice  din  data  deschiderii  ofertelor, secretarul  comisiei  de  selectare  a  partenerului  privat  va  expedia  tuturor  ofertanților, procesul  verbal  de  evaluare  a  ofertelor.
  2.  Informația privind repartizarea riscurilor de  proiect se conține  în  documentația  de 
  3.  Comisia va evalua  ofertele  în  baza  principiului  cea mai avantajoasăă economic și  va  lua  în  considerare, pe  lângă  cea  mai  avantajoasă  economic  ofertă, criteriile  legate  de  caracteristicile, performanța, termenii  și  condițiile  de  proiectare, construcție  și  operare  a echipamentelor. 

 

 

 

 

    Președintele  Raionului  Telenești                                                                           Diana Manoli

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

 

1.Теленешть районный совет намерен установить соотношение ГЧП с частным инвестором « развитие инфраструктуры  и произвоство тепловой энергии за счет установки и использования биомассы в государственных учреждений, предварительно выбранных из района Теленешть» .

2. Цель ГЧП: Создание государственно-частного партнерства , монтажу и эксплуатации теплостанций на биомассе и подачу тепла  , в государственных учреждений  из Теленешть . Цель ГЧП : восстановление 7 подстанций , установка четырех  теплокательных в государственных учреждений предварительно выбраных из биомассы  и обеспечениетеплом на биомассе  во времеа действия контракта ГЧП , и в 3 предварительно выбранные  учреждения, где уже установленные котлы биомассы .

3Cрок ГЧП – в качестве выигрышной оферты , но не более установленного законом срока .

4.Выбор  частного партнера через  конкурсной процедуры  будет проходить в одном этапе.

5.Документацию может получить любое юридическое лицо, должен подать заявку на участие и представить документы, подтверждающие оплату 400 леев , на следующий банковский счет :Получатель: Министерство финансов : Теленештский  райсовет , C / F : 1007601005556 IBAN : MD83TRPDBD142310A11614AA , TREZMD2X

6.Оферты получаются  до 11,04,2017 , 17.00 по адресу: MD -5801 , Теленештский  районный совет , г.Теленешть , ул 31 августа 9, кабинет  номер.6 , контактный тел : 0/258 / 2-33-57 .

7. Участники должны продемонстрировать способность в этой области, иметь опыт аналогичного характера и сложности партнерскогоГЧП. Более подробная информация о приемлемости содержатся в конкурсной документациию.

8. В рамках конкурса , претендент предоставит гарантию на оферту  , представленный в качестве гарантийного письма от коммерческого банка в размере 50 000 леев или денежный перевод  на  следующий счет: Получатель: Министерство финансов : Теленештский  райсовет , C / F : 1007601005556 IBAN : MD30TRPCDA518410A00821AA , TREZMD2X

9. Рассмотрение оферт  будет проводиться на следующий рабочий день после истечения срока подачи тендерной оферты , в 10.00 , в Теленештский  райсовет ,  str.31  августа в зале суда .

10. Не позднее чем через 30 календарных дней со дня открытия , секретарь комисии отправитпротокол всем участникам конкурса.

11. Информация о разделении рисков проекта содержится в документации конкурса .

12.Комиссия  будет оценивать оферты  на основе наиболее экономически выгодного предложения , критерии , относящиеся к функциональным возможностям , техническим характеристикам, условиям проектирования, строительства и эксплуатации оборудования .  

 

 

Председатель  района  Теленешть                                                                         Диана Maноли

 

%d blogeri au apreciat: