MODIFICĂRI LA LEGISLAȚIA CU PRIVIRE LA PENSIONARE

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Teleneşti aduce la cunoştinţa cetăţenilor că la 30.12.2016 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 290 din 16 decembrie 2016 prin care se modifică şi se completează Legea nr.156-XIV din14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale.

Astfel , conform modificărilor operate în alin.(1) art.20 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 începând cu 01.01.2017 a fost modificată condiţia stagiului necesar pentru obţinerea dreptului la pensie de dezabilitate după cum urmează conform tabelului:

Vârsta la data constatării dezabilității Stagiul de cotizare necesar (ani)
Până la 23 de ani 2
23-29 de ani 4
29-33 de ani 7
33-37 de ani 10
37-41 de ani 13
Peste 41 de ani 15

Modificări au fost efectuate şi în art.15 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 şi ca urmare dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu stagiu  incomplet de cotizare l-au obţinut şi femeile care au născut şi au educat până la vârsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii.

Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 se completează cu un articol nou

,, Articolul 15¹” în care sunt prevăzute condiţiile de stabilire a pensiei anticipate pentru limită de vîrstă începând cu 01.01.2017.

         Astfel, conform aliniatului (1) asiguratul care a realizat un stagiu complet de cotizare prevăzut la art.42 alin. (1)  poate solicita stabilirea anticipată a pensiei pentru limită de vîrstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vîrstei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi şi pentru femei.

         Articolul 26, în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, are un nou cuprins:

         ,,Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş

  • Pensia de urmaş, în cazul în care întreţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dezabilitate severă, se stabileşte procentual din pensia pentru limită de vîrstă sau din pensia de dezabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreţinătorul nu era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată sau medie, se stabileşte procentual din pensia potenţială calculată pentru dezabilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaş.
  • Cuantumul pensiei de urmaş în cazul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în urma decesului ambilor părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.”

 Astfel, începând cu 01 ianuarie 2017 pensiile de urmaş se calculează în cuantum de 50% pentru fiecare urmaş, indiferent de numărul lor.

De asemenea începând cu  01.01.2017 pe lîngă perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993;

perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;

perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;

 în stagiul de cotizare se mai includ  :

 perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul din părinţi, tutore, curator, pînă la angajarea de asistent personal ;

perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi procuror de pînă la 31 decembrie 2005.

Toate perioadele necontributive menţionate mai sus se includ în stagiul de cotizare indiferent cînd a fost realizată activitatea (înainte sau după 01.01.1999)

Perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul din părinţi, tutore, curator, pînă la angajarea de asistent personal  se confirmă prin documentele ce confirmă încadrarea copilului în grad de dizabilitate severă (adeverinţa de naştere, copia legalizată a cotorului certificatului medical eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă  de încadrare în dizabilitate severă ), acte doveditoare eliberate de către Direcţia de asistenţă socială  de la locul de trai prin care se confirmă faptul îngrijirii precum şi angajarea în funcţie de asistent personal (da sau nu), şi după caz decizia de instituire a tutelei sau curatelei.

Perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu se confirmă prin certificatul eliberat de  Universitatea de stat de  medicină şi farmacie ,, N. Testiniţanu”, iar perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi procuror de pîna la 31 decembrie 2005 se confirmă prin carnetele de muncă sa extrasele din ordin cu privire la angajare sau eliberare.

Totodată perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare ca  perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus; perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională, perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu; perioada de îngrijire a unu invalid de gradul I,  a unui  copil invalid sub 18 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75  de ani; perioada de studii în instituțiile de învățământ superior de zi nu pot însuma mai mult de 8 ani.

Astfel, în stagiul de cotizare se vor include aceste perioade necontributive în durată de nu mai mult de 8 ani.

Pentru informaţii suplimentare Vă adresaţi la ghişeele Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Teleneşti.

%d blogeri au apreciat: