Aparatul Președintelui raionului

 

Componența nominală a Aparatului Președintelui
n/o Funcția Numele,

Prenumele

Tel/serviciu
1 Președintele raionului Ombun Mariana 02582 26 50
2 Anticamera Manin Diana 02582 20 58

025822450 fax

3 Vicepreședintele

raionului

Taburceanu Alexandru 02582 27 50
4 Vicepreședintele raionului Isac Alexandru 02582 20 56
5 Secretarul Consiliului

raional

Lazăr Sergiu 02582 20 57
6

 

 

Contabil-șef Mardari Irina 02582 22 93
Specialist principal   02582 22 93
7 Specialist principal

resurse umane (prin cumul)

Podolean Ana 02582 20 50
8 Specialist principal

probleme juridice (prin cumul)

Bulat Vasile 02582 27 93
10 Secretar Administrativ Țăruș Eugeniu 02582 20 50
       
 

Secția administrație publică

1. Șef secție Bulat Vasile 02582 23 48
2. Specialist principal în

problemele administrației

publice

 

Podolean Ana

 

02582 23 48

3. Specialist în domeniul

protecției civile și

serviciului civil  

 

Tudosan Diana

 

02582 23 48

 4 Specialist  în

relații cu publicul  

 vacant 02582 2793
           

 

Serviciul raional arhivă
1. Șef serviciu Nichifor N-da 02582 38 25
2. Specialist Superior Tîrsînă Nadejda 02582 38 25
Serviciul relații funciare și cadastru
1 Șef serviciu  vacant 02582 24 02
         

 

 

images (1)

 REPUBLICA MOLDOVA

TELENEŞTI

MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9

tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50

www.telenesti.md, posta@telenesti.md

DECIZIA nr.  3/8

 

din 21 august  2014

 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui Raionului Teleneşti”

 

În scopul asigurării bunei funcţionalităţi a Aparatului Preşedintelui Raionului Teleneşti, ţinând cont de prevederile art. 43 al Constituției Republicii Moldova, art. 199 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, art.51, al.1 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului nr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, deciziei Consiliului Raional Telenești nr. 2/16 din 11 aprilie 2012 privind  organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Telenești”, precum și  de avizul pozitiv al comisiei  consultative de specialitate, în temeiul art. art. 43 (1) lit. „i” şi „ q”,  46 al.1 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală,  Consiliul Raional,

 DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui Raionului Teleneşti conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

 

 1. Specialistul principal în problemele resurselor umane din cadrul Aparatului Președintelui va aduce la cunoştinţa angajaţilor din cadrul structurii menţionate prevederile Regulamentului susnumit.

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de Preşedintele raionului, d-ul Boris Burcă.

 

    Preşedintele  şedinţei                                                    Valentin Scurtu

 

Secretarul  Consiliului  Raional                                          Sergiu Lazăr

 

 

Anexa

la decizia CR

3/8 din 21 august 2014

 

R E G U L A M E N T U L
de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui Raionului Telenești

 

Dispoziţii  generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art. 43 al Constituției Republicii Moldova, art. 199 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, art.51, al.1 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii G. nr. 201 din 03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, deciziei Consiliului Raional Telenești nr. 2/16 din 11 aprilie 2012 privind  organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Telenești „
 2. Conform Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ”Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de autonomie, decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu – şi în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
 3. Munca şi protecţia socială constituie drepturi consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.43) prevăd “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.”
 4. Prin prezentul Regulament specificăm sensul următoarelor noţiuni:

4.1. Aparatul Preşedintelui Raionului este structură funcţională care asistă Preşedintele Raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale. Componenţa Aparatului Preşedintelui Raionului este prezentată în anexa la prezentul Regulament.

4.2. Salariat este persoana fizică cu care Preşedintele Raionului  încheie (stabileşte) raport de serviciu sau contract individual de muncă, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului sau contractul individual de muncă, atribuţii şi responsabilităţi în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce revin conform atribuţiilor de serviciu.

4.3. Locul de muncă este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin.

4.4. Preşedintele Raionului Telenești este autoritatea executivă a Consiliului Raional, având calitatea de angajator, conform legislaţiei muncii.

 

Capitolul I. Atribuțiile de bază în cadrul Aparatului Președintelui Raionului

 Atribuţiile Preşedintelui Raionului

 1. Conform prevederilor art. 53 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală), pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi Preşedintele Raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

− asigură executarea deciziilor Consiliului Raional;

− asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte legislative;

− contribuie la menţinerea ordinei publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;

− contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu în soluţionarea problemelor de interes raional;

− înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în raionul Telenești,

− remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;

− convoacă şedinţele Consiliului Raional şi asigură prezenţa consilierilor;

− semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al Consiliului Raional;

− asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării Consiliului Raional;

− exercită funcţia de ordonator principal de credite;

− verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor,

− informează operativ Consiliul Raional despre situaţia existentă;

− coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale Consiliului Raional, audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

− prezintă Consiliului Raional spre examinare şi aprobare contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul 1, pe 9 luni şi cel anual;

− contribuie la realizarea la nivel raional a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;

− aprobă prin dispoziţie atribuţiile vicepreşedinţilor raionului;

− în calitatea sa de conducător al Aparatului de lucru Preşedintelui Raionului îi revine dreptul de a selecta persoanele pentru ocuparea (prin concurs şi angajare) a funcţiilor publice vacante de şefi de secţie, specialişti principali din cadrul Aparatului de lucru; dreptul de eliberare din funcţie, aplicare a sancţiunilor disciplinare, premiere, stimulare; dreptul de a conduce şi coordona activitatea de muncă a şefilor de secţie din cadrul aparatului, personalului calificat şi personalului auxiliar, angajaţi ai Aparatului prin dispoziţie şi în conformitate cu legislaţia;

− coordonează angajarea personalului din direcţiile, secţiile şi serviciile din subordinea Consiliului raional

− conduce comisia raională pentru situaţii excepţionale.

 1. Preşedintele Raionului în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii revăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul Raional.

 

Atribuțiile Vicepreședinților Raionului

 

7.Vicepreședinții raionului exercită atribuțiile stabilite de Președintele raionului exprimate (după caz) verbal, prin corespondența vizată sau prin dispoziție. Domeniile de competență pentru care Președintele raionului va delega atribuții de funcție vicepreședinților sunt reglementate de organigrama aprobată prin decizia Consiliului raional.

 

Atribuţiile Aparatului Preşedintelui Raionului

 

8.Conform prevederilor art. 51 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Aparatul Preşedintelui raionului îndeplineşte următoarele atribuţii:

− întocmeşte proiecte de decizii ale Consiliului Raional şi proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui Raionului;

− aduce la cunoştinţă publică deciziile Consiliului Raional şi dispoziţiile normative ale Preşedintelui Raionului;

− colectează şi prezintă Preşedintelui Raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

− prezintă Preşedintelui Raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora precum şi a întreprinderilor create de Consiliul Raional;

− supraveghează executarea măsurilor dispuse de Preşedinte în teritoriul administrat;

− contribuie împreună cu Direcţia Finanţe şi Direcţia Economie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului care urmează să fie prezentate de Preşedintele Raionului spre examinare Consiliului Raional;

− asigură împreună cu Direcţia Finanţe executarea bugetului raionului Telenești, în conformitate cu deciziile Consiliului Raional şi respectarea prevederilor legale;

− întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al raionului Telenești;

− asistă secretarul Consiliului Raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii;

− îndeplineşte diferite însărcinări ale Preşedintelui Raionului şi alte atribuţii prevăzute prin fişele de post sau contractele individuale de muncă care sunt în concordanţă cu legea.

 

Corespondenţa şi lucrările de secretariat

 1. Corespondenţa în cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului este recepționată și înregistrată de către secretarul administrativ după care de îndată este remisă spre vizare Președintelui raionului și spre cunoștință Secretarului Consiliului raional, după caz Vicepreședinților raionului.

Corespondența vizată este adusă la cunoștință de îndată, sub semnătură, angajaților responsabili de executare/îndeplinire.

Secretarul administrativ din cadrul Aparatului Președintelui Raionului este responsabil de repartizarea/expedierea corespondenței și supravegherea respectării termenilor de îndeplinire a sarcinilor dispuse în textul corespondenței.

Corespondenţa adresată subdiviziunilor Consiliului raional subdiviziunilor este administrată în modul stabilit de regulamentul subdiviziunii respective.

Lucrările de secretariat în Aparatul Preşedintelui Raionului se ţin  conform reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat, aprobate în modul stabilit.

 

Selectarea şi încadrarea în muncă a salariaţilor. Salarizarea. Timpul de muncă, timpul de odihnă.

 

10.Încadrarea în muncă a salariaţilor în Aparatul Preşedintelui Raionului se face în condiţiile legii, în limita posturilor vacante.

11.În cadrul relaţiilor de muncă din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de angajaţi, bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

 1. Salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor fără nici o discriminare.

13.Salariaţilor Aparatului Preşedintelui Raionului Telenești le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective şi individuale, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie împotriva concedierii ilegale.

14.Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.

15.La angajare, între Preşedintele raionului ca reprezentant al Consiliului Raional şi salariat, se încheie contractul individual de muncă sau raportul de serviciu stabilit prin dispoziţie şi fișa postului, materializat prin actul administrativ de numire în funcție, în baza căruia se prestează munca în schimbul salariului cuvenit, potrivit legii. Clauzele contractului individual de muncă (raportului de serviciu) nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative. Contractul individual de muncă se încheie după informarea prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.

16.Contractul individual de muncă  se încheie pe durată determinată iar raportul de serviciu se exercită pe durată nedeterminată cu excepţia unele cazuri expres prevăzute de lege.

 

 1. Programul de lucru al salariaţilor se stabileşte în contractul colectiv de muncă, în funcţie de specificul şi modul de organizare a activităţii compartimentelor de muncă. Timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat este cel prevăzut de lege. Programul de lucru al salariaţilor Aparatului Preşedintelui Raionului se afişează la sediul instituţiei. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână. Şefii compartimentelor de muncă completează lunar fişe de evidenţă a prezenţei în care înscriu timpul efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) şi timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat. Fişele de evidenţă a prezenţei se predau în data de 1 ale fiecărei luni calendaristice, pentru luna anterioară, la specialistul principal în problemele resurselor umane. Fişele de evidenţă a prezenţei constituie documentele primare care stau la baza determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată.

 

18 .Având în vedere că durata zilnică a timpului de muncă este de 8 ore salariaţii au dreptul la o pauză de masă de o oră.

 1. Între 2 zile de muncă fiecărui salariat i se asigură un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, iar săptămânal – 2 zile consecutiv (sâmbăta şi duminica ori în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă).
 2. Pentru categoriile de salariaţi:

a) care deţin titlul de persoane cu funcţie de demnitate publică sau funcţionari publici ziua de muncă cuprinde orele 8.00-17.00 cu pauza de masă între orele 12.00-13.00.

b) care deţin funcţii de deservire (personal tehnic) orele de muncă şi pauza de masă vor fi stabilite în contractul individual de muncă semnat de Preşedintele raionului în calitate de angajator, ținând cont de specificul funcţiilor ce urmează a fi îndeplinite.

21. Fiecare salariat are dreptul la concediu de odihnă conform legii, drept care nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata concediului de odihnă este prevăzut de lege şi în Contractul (Acordul) colectiv de munca aplicabil. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an şi este obligatoriu. Concediul de odihnă se acordă în baza programării colective sau individuale, stabilite de Preşedintele Raionului cu consultarea sindicatului conform legii. Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă (raportului de serviciu).Pentru perioada concediului de odihnă salariaţii au dreptul la îndemnizaţia de concediu stabilită conform legii. În cazurile expres prevăzute de lege concediul de odihnă poate fi întrerupt la cererea salariatului (pentru motive obiective) sau prin dispoziţia Preşedintelui Raionului, în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă.

22. Cererile privind concediile salariaţilor sunt adresate şi aduse la cunoştinţa preşedintelui raionului doar după:

a) avizul „coordonat” semnat de către conducătorul ierarhic superior al salariatului.

b) corespunderea cu graficul concediilor pe unitate aprobat

 

Drepturile si obligaţiile salariaţilor

 1. Salariaţii au în principal următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formare profesională;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

 1. Salariaţilor le revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau dup caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul intern, fişa postului şi obiectivele stabilite anual, în Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de Consiliul Raional în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

În vederea asigurării creşterii calităţii serviciului public, pentru o bună administrare în realizarea interesului public precum şi pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din Administraţia Publică Locală – salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului se obligă să cunoască şi să respecte normele de conduită morală a funcţionarilor publici, Codul Muncii, codul cu privire la contravenţiile administrative. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională, după caz, conform legilor în vigoare, a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor legale a funcţionarilor publici şi personalului contractual.

 1. Modificarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu se poate face cu acordul părţilor. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu este posibil numai în cazurile şi în condiţiile stabilite prin clauzele acestora conform Codului Muncii al Republicii Moldova.
 2. Contractul individual de muncă sau raportul de serviciu poate înceta de drept ca urmare a acordului parţilor, la data convenită de acestea sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege.
 3. Concedierea angajatului se poate face numai prin notificare scrisă, după împlinirea unui termen de preaviz de 2 luni de zile pentru salariaţii cu funcţii de execuţie.
 4. Preşedintele Raionului asigură accesul periodic al salariaţilor la formarea profesională.
  Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională sunt prevăzute în contractele individuale de muncă sau rapoartele de serviciu întocmite conform legii.

 

Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.

 1. Preşedintele Raionului ca reprezentant legal al Consiliului Raional, asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţă şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
 2. Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin cancelaria Aparatului Preşedintelui, de unde sunt preluate şi prin viza Preşedintelui Raionului sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de muncă cu atribuţii în domeniu, care au obligaţia de a prezenta Preşedintelui Raionului, spre semnare, modulde rezolvare a petiţiilor salariaţilor şi să expedieze răspunsurile în termenele prevăzute de lege.
 3. Răspunsurile sunt semnate de Preşedintele Raionului cu indicarea în partea stângă de jos a executorului răspunsului și numărul de telefon al acestuia. Cererile sau reclamațiile anonime nu se iau in considerare.
 4. Salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adresează) ci numai prin cancelarie.
 5. Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste calitatea de angajat şi drepturile salariale ale solicitantului se face de către specialistul principal în problemele Resurselor Umane, sau Contabilul – Șef din cadrul Aparatului Președintelui. Aceste adeverinţe se semnează de către Preşedintele Raionului şi se înmânează salariatului în cauză sau mandatarului angajatului îndreptăţit.
 6. Salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului au dreptul şi obligaţia de a formula propuneri privind creşterea eficienţei activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia. Propunerile salariaţilor sunt trimise, prin intermediul specialistul principal în problemele Resurselor Umane, compartimentelor competente spre rezolvare, specialistul principal în problemele Resurselor Umane informând salariaţii despre modul de soluţionare a propunerilor lor.
 7. Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la Preşedintele Raionului, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării problemelor personale. Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.
 8. Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru solicitarea soluţionărilor adresate Preşedintelui Raionului, conform programului afişat la intrarea în sediul Consiliului Raional.

Capitolul II. Securitatea şi sănătatea în muncă.

 1. Consiliul Raional ca autoritate deliberativă şi Preşedintele Raionului ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispun, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.
 2. Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum si cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
 3. Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare (instructajul general realizat de către specialistul principal în problemele resurselor umane), periodic (de către şeful compartimentului de muncă) şi la schimbarea locului de muncă (de către şeful compartimentului de muncă unde salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea).
 4. Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.
 5. Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.
 6. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a acestora de către salariaţii cu atribuţii în acest sens constituie abatere şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.

Capitolul III. Disciplina muncii. Norme de conduită morală şi profesională.

43.Pentru a asigura creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din Administraţia Publică Locală, salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:

a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Consiliului Raional precum şi a Preşedintelui Raionului, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;

c) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care Consiliul Raional este parte;

d) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

e) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Consiliului Raional, dacă nu au atribuţii în acest sens.

44. În relaţiile cu salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

45. Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.

În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligația de a respecta demnitatea funcției publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.

 1. Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către specialistul în problemele relaţii cu publicul, după consultare cu Preşedintele raionului. Salariaţii desemnaţi de către Preşedintele Raionului să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.
 2. Atunci când salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului, reprezintă interesele în cadrul altor organizaţii, instituţii sau cu prilejul unor conferinţe sau alte activităţi, aceştia au obligaţia să creeze/promoveze imaginea favorabilă a Consiliului Raional, să nu exprime opinii personale privind aspectele naţionale ori disputele internaţionale.

48 În procesul de luare a deciziilor salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului sunt obligaţi să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.

 1. În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.
 2. În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe şeful compartimentului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea, care este obligat să ia măsurile de rigoare.
 3. Salariaţii aparatului Preşedintelui Raionului au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.
  Potrivit atribuţiilor ce le revin, salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale.
 4. Salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului pot achiziţiona bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a Consiliului Raional, supuse vânzării, numai cu respectarea legii.

 

Capitolul VII.  Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

 1. Încălcarea de către salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, a regulilor de conduită morală şi profesională prevăzute de lege si prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul de activitate a unităţii, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 1. Constituie abatere disciplinară, următoarele fapte:

a) neglijenţă repetată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

b) nerespectarea programului de lucru (întârzierea, absenţa nemotivată de la serviciu, părăsirea locului de muncă fără aprobare conducătorului ierarhic superior);

c) atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

d) nerespectarea secretului profesional, a confidenţialităţii lucrărilor cu un astfel de caracter;

e) refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

f) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conflicte de interese, interdicţii şi incompatibilităţi stabilite prin lege;

g) intervenţii pentru soluţionarea cererilor petiţionarilor, precum şi stabilirea de către personalul de conducere şi execuţie a unor relaţii directe cu petiţionarii în acest scop, contrar prevederilor legislaţiei privind conflictul de interese şi protecţionismului;

h) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;

i) desfăşurarea unor activităţi cu caracter politic în timpul programului de serviciu;

j) violenţă fizică şi de limbaj;

k) încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi şi producerea de prejudicii;

55. Preşedintele Raionului, în calitate de reprezentant al Consiliului Raional, dispune de prerogativa disciplinară având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară, dar acestea pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, excepţie fiind avertismentul scris, în caz contrar sancţiunea va fi atinsă de nulitate absolută.

56. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor în cazul în care au săvârșit o abatere disciplinară sunt:

a) avertisment scris;

b)mustrare
c) mustrare aspră;

d) concediere.

 

Capitolul VIII.  Reguli referitoare la procedura disciplinară

 1. Sancţiunea disciplinară se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie al salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

58. Aplicarea sancţiunilor disciplinare cum ar fi mustrarea, mustrarea aspră şi concedierea se face numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile conform prevederilor actelor normative de specialitate

59. În vederea efectuării cercetării disciplinare, angajatul va fi convocat în scris de către şeful compartimentului de muncă în care îşi desfăşoară activitatea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. În cazul neprezentării angajatului (la convocare), fără un motiv obiectiv, sancţiunea se va dispune fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa ofere sefului compartimentului de munca toate probele si motivațiile pe care le considera necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de reprezentantul sindicatului şi/sau de avocat.

60. Rezultatele cercetării disciplinare întreprinse de către şeful compartimentului de muncă se consemnează într-un referat care, după ce se aprobă de către Preşedintele Raionului, se predă specialistul principal în problemele Resurselor Umane. Referatul întocmit de către şeful compartimentului de muncă va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi data la care s-a comis abaterea disciplinară;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul de activitate sau Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

d) răspunsurile scrise pe care le dă angajatul la întrebările formulate pe baza notei explicative adresate acestuia de către şeful compartimentului de muncă, în cazul în care angajatul refuză să răspundă la întrebările adresate de către şeful compartimentului de muncă, acest fapt se va consemna în prezenţa şi cu semnătura unui alt angajat din cadrul compartimentului de muncă al angajatului;

e) sancţiunea disciplinară propusă pentru a fi aplicată angajatului.

61. Specialistul principal în problemele Resurselor Umane, pe baza referatului aprobat de Preşedintele Raionului, va întocmi proiectul dispoziţiei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare cu respectarea prevederilor Codului Muncii.

62. Dispoziţia de sancţionare se preda salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Capitolul IX. Dispoziţii finale

63. În situaţia în care una din părţi (salariatul sau Preşedintele Raionului ca reprezentant legal al Consiliului Raional) a suferit un prejudiciu material din culpa celeilalte părţi, are dreptul să fie despăgubită de către partea care a produs prejudiciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile. Cazurile în care operează răspunderea civilă, modalităţile de stabilire a cuantumului răspunderii civile, precum şi persoanele (salariaţi ai Aparatului Preşedintelui Raionului) implicate sunt cele prevăzute de lege.

64. Salariaţii Aparatului Preşedintelui încadraţi în funcţie de execuţie sau de conducere, răspund contravenţional în cazul în care prin realizarea (sau nerealizarea) unor fapte (atribuţii de serviciu) se constată săvârşirea unor contravenţii prevăzute de Codul Muncii. Acest lucru se întâmplă şi în cazul răspunderii penale.

65. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului de activitate, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

66. Salariaţii Aparatului Preşedintelui Raionului, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care le prescrie calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament , în domeniul de desfăşurare a activității.
Specialistul principal în problemele Resurselor Umane va afişa prezentul Regulament în sediul instituţiei, asigurându-se, sub semnătură, că toţi salariaţii au luat cunoştinţă despre conţinutul său.

67. Regulamentul intern intră în vigoare din momentul aprobării la şedinţa Consiliului Raional.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de funcţionare şi organizare

a Aparatului Preşedintelui raionului

 

Statele de personal ale aparatului  preşedintelui raionului

Titlul funcţiei publice Numărul de unităţi
Preşedinte al raionului 1
Vicepreşedinte al raionului 2
Secretar al Consiliului raional 1
Specialist principal în probleme resurse umane 1
Specialist principal în problemele  juridice 1
Contabil şef 1
Specialist principal în problemele financiare 1
Contabil casier 0,5
Total: 8,5
Secţia administraţie publică
Şef secţie 1
Specialist principal în problemele administraţiei publice 1
Specialist superior  în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă 1
Specialist în problemele relaţii cu publicul 1
Total secţie: 4
Serviciul arhivă
Şef serviciu 1
Specialist  superior 1
Total serviciu: 2
Secretar administrativ 1
Şofer 2
Secretar dactilograf 1
Total: 4
Total aparatul preşedintelui : 18,5

 

 

%d blogeri au apreciat: