Direcția Asistență Socială

Adresa:

Consiliul raional

Direcția asistență socială și protecția familiei Telenești

MD-5801, or.Teleneşti, str. Renaşterii, 69 tel: (258) 2-25-48 fax: (258) 2-25-48

telenesti.as.telenesti@gmail.com

 

Consiliul raional Telenești

Serviciile și prestațiile sociale prestate de către Direcția asistență socială și protecția familiei

 1. Servicii sociale
 2. Serviciul de asistenţă socială comunitară
 3. Serviciul Îngrijire socială la domiciliu
 4. Serviciul social „Echipa Mobilă”
 5. Serviciul social „Respiro”
 6. Serviciul social „Casa comunitară”
 7. Serviciul social „Asistenţă personală”
 8. Serviciul social „Plasament familial pentru adulți
 9. Serviciul felcer-protezist
 10. Serviciul asistenta parentala profesionista
 11. Serviciul social Casa de copii de tip familie
 12. Serviciul social de sprijin familial
 13. Tutela/Curatela
 14. Adopția
 15. Prestațiile sociale
 16. Ajutor Social
 17. Eliberarea taloanelor de calatorii în statele membre CSI
 18. Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial
 19. Fondul local de sustinerea sociala a populatiei

 

 1. Servicii sociale
 2. Serviciul de asistenţă socială comunitară
 3. Cadrul Legislativ

 

Pentru asigurarea cu succes a politicilor de protecţie socială şi fortificarea capacităţilor funcţionale a structurilor de asistenţă socială, prin Hotărîrea de Guvern a Republicii Moldova nr. 1255 din 11.11.2008, în subordinea structurilor teritoriale de asistenţă socială a fost instituit serviciul asistenţă socială comunitară. În prezent în raion activează 1 unitate, şef SASC şi 34 unităţi de asistenţi sociali comunitari.

Scop și obiective Serviciul de asistenţă socială comunitară

Serviciul de asistenta sociala comunitara are drept scop prestarea asistentei sociala la nivel de comunitate pentru prevenirea si depasirea situatiilor de dificultate la nivel de comunitate. Obiectivele serviciului de asistenta sociala comunitara constau in:

 • Indentificarea persoanelor in situatie de dificultate si facilitarea accesului acestora la prestatii si servicii sociale;
 • Sustinerea si mobilizarea comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate;

Modul de solicitare a serviciului

Beneficiari a Serviciul de asistenţă socială comunitară

 • Comunitate ca un tot intreg;
 • Persoanele, familiile si grupurile sociale aflate in dificultate din comunitate:
 • copii si familii: familii cu copii in situatii de risc, familii cu copii cu disabilitati, copii ramasi fara ingrijire parinteasca, copii orfani, copii abuzati si neglijati, copii cu disabilitati si altii;
 • persoane tinere: tineri cu disabilitati, mame minore, tineri in conflict cu legea, absolventi ai institutiilor rezidentiale, altii;
 • personae virstnice: persoane solitare, persoane cu disabilitati, personae care sufera de afectiuni grave (imobilizate), cupluri virstnice in care unul din membrii familiei este grav bolnav, altii;
 • grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu disabilitati, victime ale violentei in familie, potentialele victime si victime ale traficului de fiinte umane, personae eliberate din locuri de detentie, someri,persoane dependente de drog si alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minoritati entice, altii;
 • Persona aflata in situatie de dificulate.

Serviciului de asistenta sociala comunitara are ca functie de a actiona la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari si la nivel de persoana aflata in dificultate, de a sustine comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate care prevede:

 • Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
 • Informarea si sensibilizarea populatiei privind problemel sociale din comunitate si organizarea activitatii in vederea prevenirii si stoparii extinderii problemelor sociale in comunitate;
 • Indentificarea resurselor disponibile in comunitate pentru solutionarea situatiilor de dificultate;
 • Mobilizarea potentialului comunitar pentru depasirea starii de dificultate si sustinerea actiunilor de voluntariat;
 • Organizarea cooperarii si conlucrarii intre institutiile locale si membrii comunitatii pentru implicare in solutionarea situatiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup si individual. de a sustine grupurile de beneficiari aflati in dificultate in devederea depisirii problemelor sociale care prevede:
 • Evaluarea necesitatilor grupurilor de beneficiari din comunitate aflati in dificultate;
 • Sustinerea grupurilor de beneficiari in accesarea prestatiilor sociale;
 • Dezvoltarea si prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflati in dificultate;
 • Sustinerea beneficiarilor prin organizarea si facilitarea activitatilor in cadrul grupurilor de suport reciproc;
 • Sustinerea managerului de caz in realizarea planurilor individuale de asistenta a beneficiarilor aflati in serviciu de asistenta parentala profesionista, serviciul casei de tip familie, tutela/curatela;
 • Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrati/reintorsi in comunitate;
 • Informarea structurii teritoriale de asistenta sociala privind necesitatea dezvoltarii serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate; de a sustine persoanele aflate in dificulate in vederea solutionarii problemelor sociale care prevede:
 • Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizeaza conform procedurii managementului de caz si include urmatoarele etape de lucru cu beneficiarul:
 • indentificarea persoanele aflate in dificultate din comunitate;
 • evaluarea necesitatilor individuale;
 • elaborarea si implementarea planului individualizat de asistenta a beneficiarului, in caz de necessitate;
 • referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate;
 • evaluarea rezultatelor si anului individualizat de asistenta;
 • inchiderea cazului;

 

 

 1. Serviciul Îngrijire socială la domiciliu

Cadrul legislativ

Servicul activează în baza hotărîrii de Guvern nr. 1034  din  31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate.

Scopuri si obiective serviciului

Scopul serviciului: acordarea îngrijirilor la domiciliul persoanelor solitare, prevenirea instituționalizării și menținerii acestora într-un mediu familial și social favorabil.

Beneficiari si modul de solicitare a serviciului

Beneficiari ai serviciului sunt pensionarii singuratici şi cetăţenii inapţi de muncă, invalizii, care nu au copii apţi pentru muncă sau copiii sunt plecaţi peste hotare şi au nevoie de ajutor permanent la domiciliu.

Îngrijirile la domiciliu se efectuiază de către lucrătorii sociali, angajaţi de conducerea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, conform Codului Muncii.

Lucrătorii sociali sunt persoanele care deservesc 10-12 persoane după caz, se deplasează la domiciliul acestora de 2-3 ori pe săptămînă și acordă următoarele servicii:

 • Preia pentru acordarea serviciilor sociale la domiciliu persoanele singuratice , la recomandarea şefului serviciului social la domiciliu conform recomandărilor medicului de familie;
 • Efectuiază evaluarea stării beneficiarului, şi ia decizii privind stabilirea şi/sau modificarea planului de deservire la domiciliu, coordonîndu-l cu şeful serviciului la domiciliu.
 • Aduce la domiciliu prînzuri, semifabricate, alimente, mărfuri industriale necesare şi medicamente;
 • Asigură gestionarea corectă a produselor sanitaro-igienice, precum şi a celor alimentare;
 • Acordă ajutor la procurarea şi transportarea combustibilului la domiciliu, încălzirea sobelor, curăţenia încăperii de locuit, reparaţia locuinţei şi instalaţiilor tehnice sanitare din apartamente, prelucrarea loturilor de pămînt;
 • Primeşte plăţile sociale de la Banca de Economii şi Poşta Moldovei la prezentarea procurilor;
 • Execută doleanţe legate de corespondenţa cu rudele şi prietenii, plăţii serviciilor comunale;
 • Procurarea medicamentelor şi colaborarea cu medicul după necesitate sau internarea în spital;
 • Efectuiază deservire la domiciliu inclusiv prin metode psiho-sociale.
 • Informarea despre privilegiile pe care le au aceştea conform legislaţiei în vigoare;
 • Acordă ajutor organelor locale de autoadministrare la organizarea a funeraliilor persoanelor decedate.

 

 1. Serviciul social „Echipa Mobilă”

Cadrul legislativ

Se instituie în baza  Hotărîrii de Guvern nr. 722 din  22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate.  

 Scopul și obiectivele Serviciului

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
    1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
    2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
    3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

Organizarea şi funcţionarea Serviciului

  Persoana care se consideră eligibilă pentru prestarea serviciilor în cadrul Serviciului sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere scrisă la şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei sau la prestatorii privaţi de servicii, în a cărei rază teritorială se afla domiciliul, reşedinţa sau se găseşte acesta.
Cererea de admitere a beneficiarului în Serviciu este însoţită de următoarele documente:
    1) copia de pe documentele de identitate;
    2) copia certificatului de invaliditate;
    3) extrasul din fişa medicală de ambulator sau de staţionar (Formularul nr. 027/e);
    4) copia hotărîrii judecătoreşti, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil;
    5) decizia autorităţii administraţiei publice locale de instituire a tutelei.    Asistentul social comunitar:
    1) efectuează, în comun cu specialiştii de referinţă o evaluare iniţială a solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii acestuia în vederea solicitării de servicii sociale;
    2) întocmeşte un raport de evaluare iniţială şi coordonează cazul cu specialiştii din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială;
    3) efectuează o evaluare complexă a solicitantului pentru a stabili necesitatea prestării serviciilor în termen de cel mult 10 zile de la data preluării cazului pentru efectuarea evaluării complexe;
    4) completează formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului, care include concluziile echipei multidisciplinare de specialişti, formulate în urma evaluării complexe, cu recomandări privind prestarea de servicii solicitantului.
  Dosarul personal al beneficiarului trebuie să conţină următoarele informaţii şi documente:
    1) cererea în scris a beneficiarului cu capacitate deplină de exerciţiu prin care acesta solicită prestarea de servicii în cadrul Serviciului sau cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanţa de judecată;
    2) decizia autorităţii administraţiei publice locale privind instituirea tutelei, în cazul depunerii cererii de reprezentantul legal al beneficiarului;
    3) copia actelor de identitate ale beneficiarului;
    4) copia certificatului de invaliditate al beneficiarului;
    5) evaluarea iniţială completată şi semnată de asistentul social şi specialiştii de referinţă care au efectuat-o;
    6) extrasul din fişa medicală de ambulator sau de staţionar (Formularul nr. 027/e);
    7) formularul  de evaluare complexă a beneficiarului;
    8) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    9) acordul de colaborare încheiat de beneficiar ori de reprezentantul său legal cu managerul de caz;
    10) rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului şi procesele-verbale ale şedinţelor respective;
    11) recomandările managerului de caz şi fişele de evaluare a beneficiarului, întocmite de personalul Serviciului în cadrul prestărilor de servicii în urma vizitelor la beneficiar.

 1. Serviciul social „Respiro”

„Respiro” este un serviciu social specializat pentru persoane cu dizabilități severe. În cadrul acestui serviciu, amplasat  în centre specializate sau  alte servicii existente, persoanele pot beneficia de  asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de ore pentru o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care  familiile, rudele sau alte persoane care le îngrijesc își pot lua un repaus.  

Persoanele plasate în serviciu pot beneficia de  cazare, alimentare, îngrijire, asistenţă socială, asistenţă psiho – pedagogică şi asistenţă medicală de urgenţă – toate în funcţie de nevoile  sale individuale .

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul depune o cerere la asistentul social comunitar sau la Direcţia  Raională de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Date de contact:

 1. Verejeni, r-nul Telenești

 (în cadrul Centrului comunitar multifuncțional din s. Verejeni)

tel: (0258)67744

 

 1. Serviciul social „Casa comunitară”

Cadrul legislativ

Se instituie în baza  Hotărîrii de Guvern nr. 885 din  28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate.

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor în vederea asigurării acestora cu un mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se (re)integra în familie şi societate.
    Obiectivele Serviciului sînt:
    1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
    2) protecţia, supravegherea, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
    3) dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie, şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
    4)  asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile din comunitate;
    5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
    6) menținerea contactului cu familia și facilitarea (re)integrării în familia biologică / extinsă. 

Organizarea şi funcţionarea Serviciului

   Personalul angajat al Serviciului este format din directorul Casei, lucrători sociali, bucătar și, după caz, asistent medical și alt personal specializat din comunitate (psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), în conformitate cu planul individualizat de asistenţă a beneficiarului şi standardele minime de calitate ale Serviciului.

Admiterea și plasamentul beneficiarului în Serviciu

Beneficiari ai Serviciului sunt persoane cu dizabilități.

Persoana cu dizabilități sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere la structura teritorială de asistență socială în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reședința acesteia, prin care solicită plasarea în Serviciu.
La cerere se anexează:
    1) copia de pe actele de identitate ale persoanei cu dizabilități;
    2) copia de pe certificatul privind gradul de dizabilitate și capacitate de muncă al persoanei cu dizabilități.
După înregistrarea cererii, structura teritorială de asistență socială examinează documentele ți solicită asistentului social comunitar sau serviciului de unde vine beneficiarul următoarele acte: 
    1) raportul de evaluare iniţială a persoanei cu dizabilități;
    2) raportul de evaluare complexă a persoanei cu dizabilități;

Dosarul personal al beneficiarului

    Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente:
    1) cererea în scris a persoanei cu dizabilități / persoanei de suport prin care acesta solicită plasarea în Serviciu;
    2) copia de pe actele de identitate ale beneficiarului;
    3) copia de pe certificatul privind gradul de dizabilitate și capacitate de muncă al beneficiarului;
    4) evaluarea iniţială a persoanei cu dizabilități;
    5) raportul de evaluare complexă a beneficiarului;
    6) extrasul/copia de pe cartela medicală a beneficiarului;
    7) dispoziția autorității tutelare teritoriale și decizia Comisiei multidisciplinare  cu privire la plasamentul beneficiarului în Serviciu; 
    8) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    9) acordul de plasament încheiat între beneficiar/persoana de suport și Prestator;
    10)  rapoartele de evaluare anuală a plasamentului beneficiarului;
    11)  fișele/rapoartele de  monitorizare ale persoanei responsabile de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială.

Adresa:

 1. Ciulucani, r-nul Telenești

tel. de contact – 025854623

 

 1. Serviciul social „Asistenţă personală”

Cadrul legislativ

Se instituie în baza  Hotărîrii de Guvern nr. 314 din  23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate.

Scop și obiective

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

Obiectivele Serviciului:

 1. oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
 2. facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
 3. prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
 4. sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.

Categorii și modul de solicitare

Personalul Serviciului este constituit din şeful Serviciului şi asistenţii personali.

Poate fi angajată în funcţia de asistent personal orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are vîrsta minimă de 18 ani;
 2. nu a atins vîrsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 3. nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.

Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilităţi severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Care sunt beneficiarii Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv copii de la vîrsta de 3 ani, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament;

 

 

 1. Serviciul social „Plasament familial pentru adulți

Cadru legislativ

Se instituie în baza  Hotărîrii de Guvern nr. 5  din  03.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate.

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul Serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor prin oferirea de sprijin şi protecţie pe perioada prestării Serviciului, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora.
Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
1) prevenirea instituţionalizării adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor vîrstnice prin plasarea acestora în familiile asistenţilor familiali;
2) asigurarea condiţiilor minime de trai pentru garantarea integrităţii fizice şi psihice a beneficiarului;
3) asigurarea serviciilor de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu familial substitutiv;
4) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire a beneficiarului, de autonomie şi de incluziune în comunitate;
5) asigurarea beneficiarului în Serviciu cu plasament de urgenţă în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile care impun o asemenea măsură;
6) oferirea de suport pentru integrarea în familia biologică/extinsă.

Organizarea şi funcţionarea Serviciului social
   
Beneficiari ai Serviciului sînt persoanele cu dizabilităţi cu vîrsta de peste 18 ani, precum şi persoanele ce au atins vîrsta de pensionare şi care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special.
Serviciul oferă beneficiarului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului familial.

Selectarea, evaluarea şi aprobarea asistentului familial

În funcţia de asistent familial poate fi angajată orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1) are vîrsta minimă de 18 ani;
2) nu are antecedente penale;
3) nu este rudă de gradul I cu potenţialul beneficiar;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) nu face abuz de alcool şi nu consumă substanţe psihotrope;
6) nu suferă de maladii care pot prejudicia integritatea fizică şi/sau psihică a beneficiarului;
7) are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de îngrijire;
8) a urmat cursul iniţial de instruire.

Dosarul personal al candidatului la funcţia de
asistent familial
 

    Persoanele care doresc să devină asistenţi familiali specializaţi prezintă următoarele documente şi informaţii:
    1) copia buletinului de identitate al candidatului;
    2) certificatele cu privire la starea sănătăţii candidatului şi a membrilor familiei acestuia;
    3) certificat de stare civilă a candidatului; 
    4) cazierul judiciar al candidatului şi al membrilor familiei acestuia;
    5) copia diplomelor de studii ale candidatului;
    6) autobiografia candidatului;
    7) certificatul privind posesia spaţiului locativ unde urmează a fi plasaţi beneficiarii Serviciului;
    8) copia carnetului de muncă (dacă candidatul a fost anterior încadrat în cîmpul muncii);
    9) adeverinţa despre componenţa familiei candidatului, copia buletinelor de identitate ale adulţilor, precum şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor, care fac parte din familia candidatului; 
    10) descrierea detaliată a aprobărilor precedente sau a respingerii aprobării candidatului sau a altor membri ai familiei la funcţia de asistent familial;
    11) alte documente şi informaţii relevante, la cererea prestatorului sau a Comisiei.

Dosarul personal al beneficiarului

    Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente:
    1) copia cererii scrise a beneficiarului prin care se solicită acordarea îngrijirii şi suportului în familia asistentului familial;
    2) copia buletinului de identitate al beneficiarului;
    3) copia certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă al beneficiarului;
    4) raportul de evaluare complexă a beneficiarului;
    5) extrasul din fişa medicală de ambulator (formularul nr. 025/e) a beneficiarului;
    6) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    7) fişa de monitorizare a plasamentului beneficiarului;
    8) copia acordului de plasament dintre beneficiar şi prestatorul de servicii;
    9) raportul asistentului familial privind evidenţa cheltuielilor lunare efectuate pentru beneficiar;
    10) planurile individualizate de asistenţă ale beneficiarului reexaminate şi procesele-verbale ale şedinţelor respective;
    11) alte acte relevante, la solicitarea Comisiei şi/sau prestatorului.

 

 

 1. Serviciul felcer-protezist

Cadrul legislativ

Se instituie in scopul crearii accesibilitatii persoanelor cu disabilitati de locomotie, care necesita ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale in conformitate cu Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 „Despre aprobarea Programului national de protectie, reabilitare si integrare sociala a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005”.

Serviciul in activitatea sa se calauzeste de legile Republicii Moldova, Hotaririle si ordonantele Guvernului, de actele normative speciale, regulamentele si instructiunile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Instructiunea nr.40 din 9 iunie 1993 „Cu privire la modul de asigurare a populatiei Republicii Moldova cu articole de protezare, ortopedice si cu mijloace de locomotie nemecanizate a invalizilor” , precum si de ordinele sefului Directiei asistenta sociala si ale Sefului CREPOR (pe domeniul respectiv de activitate).

Scop și obiective

Serviciul protezare si ortopedie este o subdiviziune a Directiilor asistenta sociala din republica. El se formeaza, se reorganizeaza si se lichideaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in conformitate cu Regulament-tip.

Acest serviciu se instituie in localurile organelor teritoriale de asistenta sociala si se subordoneaza sefului Directiei asistenta sociala si colaboreaza permanent cu Centrul Republican Experimental Protezare,Ortopedie si Reabilitare din mun. Chisinau (in continuare CREPOR).

Categorii și modul de solicitare

 

Personalul angajat in serviciu protezare si ortopedie sunt felcerii – persoane cu studii medii speciale medicale, capabile sa presteze servicii in domeniul respectiv.

Cheltuielile pentru intretinerea serviciului protezare si ortopedie se efectueaza in limita mijloacelor prevazute in bugetul unitatilor administrativ teritoriale. Gestiunea serviciului protezare si ortopedie se efectueaza de catre seful Directiei asistenta sociala si protectie a familiei.

 

 

 1. Serviciul asistenta parentala profesionista
 1. Bază legislativă:

Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989

Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.

Legea nr.140/14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  cu  privire  la organizarea  şi  funcţionarea  Serviciului de asistenţă  parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

Hotărîrea Guvernului nr.1479/25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

Hotărîrea Guvernului nr.1361/07.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de asistenţă parentală profesionistă.

 1. Scopul și obiective a Serviciului APP

Scopul Serviciului  este de  a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă de timp.

Obiectivele  Serviciului sînt următoarele:

1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi de dezvoltare ale  acestuia;

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd  cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.

 Prestarea serviciului se realizează în baza următoarelor principii:
1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;
3) respectarea identităţii copilului;
4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;
5) abordarea individualizată a copilului;
6) abordarea nondiscriminatorie;
7) abordarea multidisciplinară a cazului;
8) protecţia împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;
9) parteneriatul cu părinţii în luarea deciziei.

 

 

 1. Serviciul social Casa de copii de tip familie

Bază legislativă:

Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989

Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.

Legea nr.140/14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Hotărîrea Guvernului nr. 937 din  12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial

Scopul și obiective a Serviciului CCTF

Scopul CCTF este protecţia copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească, socializarea şi, după caz, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare.
Obiectivele CCTF sînt:
   a) îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv, conform standardelor de calitate;
    b) asigurarea dezvoltării copilului plasat în CCTF corespunzător particularităţilor de personalitate şi de vîrstă ale lui;

 1. c) facilitarea, în caz de posibilitate, a (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare;
      d) facilitarea socializării copiilor şi pregătirea lor pentru viaţa independentă după atingerea vîrstei majoratului.
  Principiile care stau la baza organizării CCTF sînt următoarele:
      a) respectarea interesului superior al copilului;
      b) respectarea dreptului copilului de a creşte şi a fi educat în familie;
      c) respectarea identităţii copilului;
      d) menţinerea legăturilor cu familia biologică a copilului;
      e) plasarea împreună a fraţilor şi surorilor;
      f) respectarea opiniei copilului;
      g) nondiscriminarea;
      h) abordarea individualizată multidisciplinară;
      i) accesul la servicii de calitate;
      j) confidenţialitatea informaţiei despre copil şi familia sa.

Scopul Serviciului  este de  a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă de timp.

 

 

 1. Serviciul social de sprijin familial
 1. Cadrul legislativ

Serviciul social de sprijin familial își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiiile cu copii, Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”.

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii își desfășoară activitatea
în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiiile cu copii, Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”, Deciziei Consiliului raional Telenești nr. 4/6 din 01.10.2014 „Privind  aprobarea Regulamentului  cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin familial”.

Scopul și obiectivele serviciului

 Scopul:   Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

Obiective:

 • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
 • consolidarea competenţelor parentale;
 • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
 • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile;

Specificul și formele serviciului

 •  Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.
 • Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.
 • Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

Categoriile de beneficiari:

 • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate;
 • Beneficiarii sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare;

Modalitate de solicitare sau identificarea beneficiarilor:

 • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
 • autosesizare;
 • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
 • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

 

Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii asigură bunăstarea, dezvoltarea şi siguranţa copilului în sînul familiei.

 

 1. Tutela/Curatela

Scopul si obiective

Tutela/curatela este una din cele mai larg întâlnite forme de plasament de pentru copiii orfani, copiii temporar rămaşi fără îngrijire părintească şi copiii rămaşi fără îngrijire părintească care are drept scop ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului.
Potrivit practicii, la instituirea tutelei/curatelei o deosebită importanţă se acordă relaţiilor dintre tutore/curator şi membrii familiei lui cu copilul aflat sub tutelă/curatelă.
Obiectivele primordiale ale serviciului sunt constituite şi reies din interesul superior al copilului aflat în plasament.
Obiective:

 • Apărarea drepturilor şi interesele copiilor, obiectivul are drept menire reprezentarea legală a minorilor în rapoartele juridice de interes a acestora în instanţele de drept, de stare civilă şi în alte organe.
 • Accesul la serviciilor sociale calitative– excluderea stigmatizării, neglijări şi marginalizării copiilor aflaţi în dificultate de către prestatorii de servicii. Implicarea actorilor locali şi sociali în rezolvarea dificultăţilor existente.
 • Asigurarea unui nivel confortabil psihologic şi social al copiilor aflaţi în plasament, obiectivul are drept menire asigurarea unor condiţii corespunzătoare de întreţinere, educaţie şi instruire. Realizarea obiectivului dat în mare măsură este pus în seama tutorilor şi curatorilor, care au drept obligaţiune de a crea condiţii adecvate atît din punct de vedere psiho-emoţionl cît şi material ţinînd cont de interesele copiilor aflaţi în plasament.

Instituirea tutelei şi curatelei

Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani. La atingerea vîrstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotărîri suplimentare.

Curatela se instituie asupra copiilor în vîrstă de la 14 la 18 ani.

Actele necesare pentru instituirea tutelei cuatelei:

 1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia certificatului de căsătorie/a divorţului/a decesului unuia din soţi
  3. Certificatul de la locul de trai şi componenţa familiei
  4. Copia actelor ce confirmă prezenţa spaţiului locativ
  5. Actul studierii condiţiilor de trai
  6. Certificatul de la locul de muncă despre venituri/copia adeverinţei de pensionar
  7. Certificatul medical conform cerinţelor stabilite
  8. Caracteristica
  9. Autobiografia
  10. Acordul membrilor familiei, care a atins majoratul
  11. Cererea

Actele copilului propus spre tutelă/curatelă:

 1. Copia certificatului de naştere
  2. Certificatul de la locul aflării copilului (şcoala, gr./cr.)
  3. Certificatul medical după forma propusă
  4. Actul studierii condiţiilor de educaţie a copilului
  5. Actele despre părinţi: hotărîrea instanţei de judecată despre decăderea din drepturi părinteşti, dispăruţi fără veste; certif. despre deces, certif. F3a; acordul părinţilor, autentificat de către notar sau autoritatea tutelară.
  6. Acordul copilului, care a atins vîrsta de 10 ani
  7. Caracteristica copilului
  Avizul autorităţii tutelare locale cu privire la instituirea tutelei/curatelei asupra minorului

Conform ultemilor modificări a legislaţiei din domeniul protecţiei falimiei şi copilului, reies două forme de instituire a tutelei/curatelei ţinînd cont de situaţia care necesită aplicarea acestei forme de plasament.

I. Copiii ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare

 1. a) Părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămîn în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămîn copiii.
  b)copiii ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat la muncă peste hotare care au fost identificaţi de către administraţia instituţiilor educaţionale, specialistul în protecţia drepturilor copilului, asistentul social comunitar, medicul/asistentul medicului de familie sau ofiţerul de sector al poliţiei infomează autorităţii tutelare locale în termenii prevăzuţi de legislaţie

În baza informaţiei parvente, autoritatea tutelară locală dispune efectuarea evaluării situaţiei copilului de către specialistul în protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa acestuia – de către asistentul social comunitar, şi emite, cu consimţămîntul părinţilor/unicului părinte, dispoziţia de instituire a tutelei/curatelei conform prevederilor legislaţiei dacă în urma evaluării iniţiale se constată că condiţiile de creştere şi educaţie a copilului sînt adecvate.

In situaţiile indicate mai sus tutela/curatela se aplică ca forma temporară de protecţie şi este fără plata indemnizaţiei.

II. Copiii rămaşi fără ocrotire părintească

 1. a) sînt decedaţi, fapt confirmat printr-un certificat de deces;
  b) au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;
  c) au fost declaraţi ca fiind incapabili, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;
  d) au fost declaraţi dispăruţi fără urmă, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;
  e) au fost declaraţi decedaţi, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;
  f) i-au abandonat, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată.
  (2) Statutul de copil rămas fără ocrotire părintească se retrage în cazurile:
  a) anulării hotărîrii instanţei de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti a părinţilor copilului;
  b) restabilirii în drepturile părinteşti a mamei/tatălui copilului;
  c) adopţiei copilului, încuviinţată printr-o hotărîre a instanţei de judecată;
  d) recunoaşterii sau stabilirii paternităţii, conform prevederilor art. 47 alin. (5) şi (6) şi art. 48 din Codul familiei;
  e) anulării hotărîrii instanţei de judecată privind declararea incapacităţii mamei/tatălui copilului;
  f) pronunţării hotărîrii instanţei de judecată privind declararea capacităţii de exerciţiu depline a mamei/tatălui copilului;
  g) anulării hotărîrii instanţei de judecată privind declararea mamei/tatălui copilului ca fiind dispărută/dispărut fără urmă;
  h) anulării hotărîrii instanţei de judecată privind declararea mamei/tatălui copilului ca fiind decedată/decedat;

In situaţiile indicate mai sus tutela/curatela se aplică ca forma permanentă de protecţie şi este cu plata indemnizaţiei şi se instituie prin dispoziţia autotităţii tutelareteritoriale .

Persoanele care pot fi numite tutori (curatori)
Pot fi numiţi tutori (curatori) o singură persoană fizică sau soţul şi soţia împreună dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(4) al art. 143 CF şi au consimţit expres.
La numirea tutorelui (curatorului) se iau în considerare calităţile morale şi alte calităţi personale, posibilităţile candidatului de a-şi îndeplini obligaţiile de tutore (curator), relaţiile lui şi ale membrilor familiei lui cu copilul.
Numirea tutorelui la copilul care a atins vîrsta de 10 ani se face numai cu acordul copilului.
Nu poate fi numită tutore (curator) persoana:
a) minoră;
b) declarată incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată;
c) decăzută din drepturile părinteşti;
d) declarată incapabilă de a fi tutore (curator) din cauza stării de sănătate;
e) care a fost adoptator, dar adopţia a fost anulată din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator;
f) căreia i s-a restrîns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărîre judecătorească, precum şi persoana cu rele purtări;
g) ale cărei interese vin în conflict cu interesele persoanei puse sub tutelă (curatelă);
h) înlăturată, prin act autentic sau prin testament, de către părintele care exercita singur, pînă la momentul morţii, ocrotirea părintească;
i) care, exercitînd o tutelă (curatelă), a fost îndepărtată de la ea;
j) care suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
k) care se află în relaţii de muncă cu instituţia în care este internat copilul asupra căruia se instituie tutela (curatela);
l) care nu are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova.
Tutela (curatela) asupra copiilor care sînt întreţinuţi şi educaţi în instituţiile de stat.
În cazul în care asupra copiilor întreţinuţi şi educaţi în instituţiile de stat nu este instituită tutela (curatela), obligaţiile tutorelui (curatorului) sînt puse pe seama administraţiei instituţiei respective.
Plasamentul temporar al copilului aflat sub tutelă (curatelă) în instituţia de stat nu anulează drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului) faţă de acesta.
Apărarea drepturilor copiilor externaţi din instituţiile de stat este preluată de către autorităţile tutelare.

Pentru fiecare copil orfan şi rămas fără îngrijirea părintească, luat sub tutelă (curatelă) — 800 lei lunar familiilor în al căror plasament se află minorul.

 

 

Adopția

Ce înseamnă adopţia internă?

Adopţia internă este adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în Republică Moldova.

Ce înseamnă adopţia internaţională?

Adopţia internaţională este adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

Cine poate adopta?

Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele — soţ şi soţie), cât şi persoanele singure (necăsătorite) care obţin atestatul de familii/ persoane apte să adopte.

Cine nu poate adopta?

 1. Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta.
 2. Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta.
 3. Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta.

Costurile impuse de legea RM?

Potrivit legii Republica Moldova nu sunt prevăzute nici un fel de taxe pentru a urma procedura de adopţie internă.

Cine are prioritate la adopţie?

Au prioritate la adopţia copilului:

 1. a) rudele copilului, până la gradul al patrulea inclusiv;
 2. b) persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie     o perioadă de minim 6 luni;
  c) persoanele/familiile care au adoptat fraţi ai copilului.

 

 1. Prestațiile sociale

1.     Acordarea compensaţiei pentru serviciile de transport

În contextul punerii în aplicare  a prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 prin HG nr.1413 din 27.12.2016  a fost aprobat Regulament cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport. Comasarea a acestor două prestaţii reduce fragmentarea prestaţiilor sociale, fapt ce contribuie la asigurarea durabilităţii sistemului de asistenţă socială.

Începând cu 1 ianuarie 2017, cele două prestații pentru călătorii în transportul urban, suburban şi interurban și compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport, au fost comasate într-o singură prestație, care se va numi compensația pentru serviciile de transport.

Această compensație se stabileşte de către structurile teritoriale de asistență socială, iar mijloacele financiare se alocă din bugetul de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Ce reprezintă compensația pentru serviciile de transport?

Compensația pentru serviciile de transport este suma bănească plătită trimestrial persoanelor anumitor categorii de persoane prevăzute în Regulament cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile de transport

Cine are dreptul la compensaţia pentru serviciile de transport ?

1) persoanele cu dizabilităţi severe;
2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
4) persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Care sunt documentele necesare pentru stabilirea compensației pentru serviciile de transport?

La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:
1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);
2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia;
3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia.

 1. Ajutor Social

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

În calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţii complete şi corecte.

Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră. Dacă situaţia familiei Dumneavoastră nu s-a înbunătăţit la finalul celor 12 luni, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social din primărie. Numai aşa secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar aceasta încetează. Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a vă ajuta şi nu pentru a vă sancţiona ! În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale — Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei are obligaţia să înceteze plata !

Cum  se  calculează  ajutorul  social  ?

Suportul  financiar  plătit  lunar este  diferenţa  dintre venitul lunar minim garantat stabilit prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  prin  lege  pentru  acopdarea  ajutorului  social  la familie este  compus din:

— 900 lei (100%) pentru persoana solicitantă,
—  630 lei (70 %) pentru fiecare alt adult al familiei,
— 450 lei (50%)  pentru fiecare copil,
— 270 lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi ,
— 450 lei (50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi,
— 90 lei (10%) se adaugă  dacă  persoana incadrată in grad de dizabilitate este unicul adult in familie.

Din  suma  acestora  se  scade  suma  tuturor  veniturilor  familiei  şi  se  obţine  plata  ajutorului  social  lunar.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  de  lege pentru  acordarea  ajutorului  pentru  perioada  rece  la familie  este  compus  din:

— 1440 lei (100%)  pentru  solicitant,
—  1008 lei (70%) pentru fiecare adult,
— 720 lei (50%) pentru fiecare copil,
— 432 lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi,
— 720 lei(50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi,
— 144 lei (10%) se adaugă  dacă  persoana  cu grad de dizabilitate este unicul  adult  din  familie.

Nu se iau in consideraţie:

 • Plata unică  de  ajutor  material  plătit  de  stat  sau  de  autorităţile  locale.
 • Ajutor de deces.
 • Ajutor pentru calamităţi.
 • Indemnizaţia unică  primită  la naşterea  copilului .
 • Sprijinul financiar la pensii şi alocaţii.

Familiilor  formate  doar  din  membri  inapţi  de munca ( persoane cu dizabilităţi, copii şi persoane  peste 62  ani) nu  li  se  calculează  venitul  din  terenul  agricol.

        Actele  necesare  pentru  a  obţine  ajutorul  social:

Împreună   cu   cererea   de  ajutor  social  documente  obligatorii  ce  trebuie prezentate  la  asistentul  social  din localitate  sînt:

 • Copiile actelor  de  identitate  a  tuturor  membrilor  familiei (inclusiv  actele  de  naştere  a  copiilor),
 • certificat de componenţă  a  familiei,
 • certificat de salariu  de la locul de muncă,
 • certificat ce  confirmă  gradul  şi  termenul dizabilităţii,
 • certificatul de  studii  cu  indicarea bursei,
 • certificatul sau  copia  documentelor  ce  confirmă  dreptul   deţinătorului  de  teren  agricol  lingă  casă  şi extravilan,
 • copia deţinătorului  de  patentă sau intreprindere individuală,
 • alte acte  după caz.

 

 

 1. Eliberarea taloanelor de calatorii în statele membre CSI

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii şi război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 451din 29 aprilie 2004 veteranii şi invalizii de război au dreptul la asigurare cu taloanele de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I.

De taloane de călătorie beneficiază veteranii de război şi invalizii de război. De prevederile prezentului Regulament beneficiază şi militarii, persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar şi din organele securităţii naţionale care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Categoriile beneficiarilor de taloane de călătorie:

Veterani de război se consideră persoanele care au participat la acţiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau care au asigurat unităţile militare ale armatei active în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, precum şi persoanele care şi-au îndeplinit serviciul militar sau au lucrat în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial şi au fost decorate cu ordine sau medalii ale fostei U.R.S.S. pentru serviciu ireproşabil şi muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial.

Modul de distribuire a taloanelor de călătorie

Veteranii de război au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani.

Invalizii de război au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. De acest drept beneficiază şi persoana care însoţeşte un invalid de gradul I.

Taloanele de călătorie se eliberează nemijlocit beneficiarului, contra semnătură, în baza cererii depuse la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, la prezentarea legitimaţiei sau buletinului de identitate (paşaportului).

Cererea şi documentele necesare (paşaportul, buletinul de identitate, legitimaţia de invalid sau participant la război), care confirmă faptul că persoana are dreptul la călătorie în conformitate cu legislaţia în vigoare, se prezintă Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 1. Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.372 din 06.5.2010 persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial.
persoană în vîrstă – persoană care a atins vîrsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
persoană cu dizabilităţi – persoană cu capacitate limitată fizic, mintal, intelectual sau senzorial care în interacţiune cu alte obstacole poate împiedica participarea ei eficientă la viaţa socială, în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni, conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii.

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu disabilităţi, se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliul în Republica Moldova, au atins vîrsta de 18 ani şi se află în evidenţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Beneficiarii (persoană în vîrstă ori persoana cu dizabilitați), care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, peste rînd, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Persoanele în vîrstă şi cele cu dizabilităţi aflate la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

În cazul în care beneficiarul refuză să se deplaseze în termenul indicat în bilet la Centru, el este obligat să restituie biletul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu 10 zile înainte de data indicată în bilet.

În cazul în care persoanele care stau la rînd refuză din motive obiective (îmbolnăvire, decesul rudelor) primirea biletului şi refuzul este documentat, solicitantul poate beneficia de bilet, la o nouă solicitare sau propunere a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, fără a fi inclus din nou în rînd. În caz contrar rîndul nu i se păstrează.

Biletele se eliberează solicitanţilor la prezentarea următoarelor acte:

 1. a) fişa balneosanatorială F 072E;
 2. b) buletinul de identitate, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele republicii – şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 3. c) legitimaţia de pensionar;
 4. d) carnetul de muncă şi copia primei şi ultimei pagini care conţin înscrieri ale carnetului de muncă;
 5. e) pentru persoanele neangajate în cîmpul muncii – certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale, iar pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii – de la locul de muncă.

La momentul primirii biletului, beneficiarului i se comunică următoarele:

 1. a) nu se permite modificarea termenului de valabilitate, vînzarea, schimbul sau transmiterea biletului altei persoane;
 2. b) biletul se eliberează pentru tratamentul unei singure persoane;
 3. c) beneficiarul este obligat să prezinte biletul la unitatea de recepţie a Centrului pentru înregistrare şi perfectarea fişei sanatoriale;
 4. d) beneficiarului care a întrerupt de sine stătător procesul de reabilitare/recuperare termenul neutilizat nu i se compensează sub nici o formă;
 5. e) în termen de 20 de zile de la întoarcere, beneficiarul este obligat să prezinte personal direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cuponul detaşabil al bonului.

Bilete gratuite se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi severe(gradul I) şi accentuate (gradul II) neangajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi severă (gradul I) şi accentuată (gradul II) angajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor cu dizabilitate medie (gradul III) neangajate în cîmpul muncii;
 3. c) însoţitorilor persoanelor cu disabilităţi de gradul I care, potrivit concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, au nevoie de ajutor permanent din partea altei persoane.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilitate medie (gradul III) angajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii pe invaliditate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

Persoane cu dizabilităţi şi pensionarii (de vîrsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30 % din costul biletului.

 

 

 1. Fondul local de sustinerea sociala a populatiei

Cadrul legislativ

  Fondul local de susţinere socială a populaţiei  este creat pentru acordarea ajutorului  material păturilor  socialmente vulnerabile  ale populaţiei  şi activează în temeiul  prevederilor  Hotărîrii  Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 „ Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei”.

Scop și obiective

  Principiul de bază la stabilirea şi distribuirea mijloacelor  fondului este  acordarea ajutorului  material solicitanţilor,  ale căror familii  sunt aflate în situaţii de  dificultate în urma circumstanţelor invocate pe motiv de sănătate,  situaţii  excepţionale  şi  alte circumstanţe care conduc la depăşirea cheltuielilor strict necesare în raport cu venitul familiei solicitantului . Beneficiază de  ajutor material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor, invalizilor,  familiilor cu copii invalizi, familiilor monoparentale, familiilor cu mulţi copii, copiilor orfani neinstituţionalizaţi .

 Categorii și modul de solicitare

 Admiterea beneficiarilor care necesită ajutor material se efectuează în baza:

 • cererii,
 • anchetei sociale, care determină starea socială, condiţiile de trai, venitul global al familiei,
 • alte acte justificative care confirmă circumstanţele cu impact negativ asupra  bunăstării persoanei solicitante.

Persoana care completează şi depune  cererea de acordare a ajutorului material este titularul ajutorului material,  iar familia ei este beneficiarul ajutorului material.Documentele menţionate se examinează în Comisiile obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material din primării, care înaintează propuneri de acordare ( neacordare ) a ajutorului material.

Adresa:

Consiliul raional

Direcția asistență socială și protecția familiei Telenești

MD-5801, or.Teleneşti, str. Renaşterii, 69 tel: (258) 2-25-48 fax: (258) 2-25-48

telenesti.as.telenesti@gmail.com

%d blogeri au apreciat: