Funcții vacante

 

Consiliul raional Teleneşti, str. 31 August 9

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

specialist superior al Serviciului Raional Arhivă

Scopul general al funcţiei: contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin implimentarea procedurilor moderne de lucru, asigurarea păstrării, evidenţei şi valorificării documentelor fondului arhivistic al raionului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurară integritatea fizică a documentelor;
 2. Asigură evidenţa de stat a documentelor,
 3. Acordarea ajutorului metodologic şi practic autorităţilor administraţiei publice de nivelul I şi II, instituţiilor desconcentrate în ceea ce priveşte constituirea dosarelor;
 4. Asigurarea valorificarea documentelor.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice :

Studii: superioare, postuniversitare preferabil în domeniul arhivistic, drept.

Experienţă profesională: experienţă profesională în domeniu 6 luni..

Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

– cunoaşterea managementului in domeniul arhivistic;

– operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiza şi sinteza, elaborarea de documente, consultare, instruire, comunicare, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de initiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continua.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 21 februarie 2022

telefon –  0258 2 20 50

e-mail – consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md,

 

adresa poştală – or. Teleneşti, str. 31 august 9.

persoana de contact –  Podolean Ana

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului arhivistic :
 • Legea nr. 880-XII din 22.01.1992 privind fondul arhivistic al Republicii Moldova.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992 privind aprobarea regulamentului fondului arhivistic de stat.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale :

 

 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

________________________________

1.Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: telenesti.md  sau solicitat la sediul autorităţii publice.

2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de nu

%d blogeri au apreciat: