GRANTURI PENTRU PRODUCĂTOARELE AGRICOLE PENTRU PROIECTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Proiectul PNUD „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice” invită producătoarele agricole micro, mici și mijlocii din raioanele Telenești, Ungheni, Șoldănești, Briceni, Hîncești și Sîngerei să participe la concursul de proiecte în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.

Proiectul va oferi, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), 30 de granturi pentru implementarea inițiativelor de trecere la energia din surse regenerabile și utilizarea tehnologiilor eficiente energetic, iar cu susținerea Ambasadei Japoniei în Republica Moldova – alte 30 de granturi. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților.

Producătoarele agricole micro câștigătoare vor obține granturi de până la 6000 dolari SUA, iar producătoarele agricole mici și mijlocii de până la 16.000 dolari SUA. Contribuția financiară a beneficiarelor trebuie să fie de cel puțin 20% din valoarea totală a grantului, dar să nu depășească suma finanțării.

Activitățile eligibile pentru finanțare sunt următoarele:

 • Instalarea colectoarelor solare pentru prepararea apei calde menajere;
 • Instalarea panourilor solare fotovoltaice;
 • Instalarea tehnologiilor pentru producerea biogazului;
 • Instalarea pompelor de căldură;
 • Instalarea cazanelor bazate pe arderea biomasei solide (lemne, pelete, brichete) pentru încălzire;
 • Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul depozitelor, încăperilor utilizate în cadrul activității economice a producătorilor agricoli;
 • Alte activități aferente care pot contribui la creșterea autonomiei energetice a producătoarelor agricole micro, mici și mijlocii pentru activitățile agricole din cadrul acestora.

Criteriile de eligibilitate și condițiile de participare la concurs le puteți accesa aici: www.axa.md/esap

Data limită pentru aplicare la concurs este 4 august 2023, ora 17:00.

Pe durata concursului, experții proiectului PNUD și ai companiei Axa Management Consulting, care este responsabilă de gestionarea concursului de granturi, vor organiza două sesiuni de informare cu producătoarele agricole în centrele raionale cu privire la condițiile de aplicare și depunere a dosarelor. De asemenea, proiectul va desfășura pe 10 iulie 2023, ora 14.00, o sesiune de informare pentru antreprenoarele interesate să participe la concurs. Doritoarele de a participa trebuie să se înregistreze, completând următorul formular: https://forms.gle/ipvgWLGDFXE5oKro8

Data limită de înregistrare la sesiune este 7 iulie, ora 17.00

Concursul de proiecte se desfășoară în cadrul Proiectului „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, precum și în colaborare cu Proiectul PNUD „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană”, finanțat de Guvernul Japoniei.

@Austrian Development Agency @Ambasada Japoniei in Republica Moldova

 

ГРАНТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНИЦ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Проект ПРООН «Экстренная поддержка сельхозпроизводителей в условиях социально-экономического и энергетического кризиса» приглашает микро-, малых и средних сельхозпроизводительниц из Теленештского, Унгенского, Шолданештьского, Бричанского, Хынчешского и Сынджерейского районов принять участие в конкурсе проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

В рамках проекта, при финансовой поддержке Австрийского агентства развития (ADA) будут выдаваться 30 грантов на реализацию инициатив по переходу на энергию из возобновляемых источников и использование энергоэффективных технологий, а также при поддержке Посольства Японии в Республика Молдова – еще 30 грантов. В дополнение к безвозвратной финансовой помощи предпринимательницы также получат новые знания в рамках комплексной программы по наращиванию потенциала.

Победившие микро предприятия получат гранты в размере до 6 000 долларов США, а малые и средние — до 16 000 долларов США. Финансовый вклад бенефициарок должен составлять не менее 20% от общей стоимости гранта, но не превышать суммы финансирования.

Финансируемые виды деятельности:

 • Установка солнечных коллекторов для подготовки горячей воды;
 • Установка солнечных панелей;
 • Установка технологий производства биогаза;
 • Установка тепловых насосов;
 • Установка котлов на твердой биомассе (древесина, пеллеты, брикеты) для отопления;
 • Реализация мероприятий по энергоэффективности в складских помещениях, помещениях, используемых в хозяйственной деятельности;
 • Другие сопутствующие виды деятельности, которые могут способствовать повышению энергетической автономии микро-, малых и средних сельскохозяйственных предприятий.

Ознакомиться с критериями отбора и условиями участия в конкурсе можно здесь: www.axa.md/esap

Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 4 августа 2023 года, 17:00.

В ходе конкурса эксперты проекта ПРООН и компании «Акса Менеджмент Консалтинг», которая отвечает за проведение грантового конкурса, организуют две информационные сессии с сельхозпроизводительницами в районных центрах. Также 10 июля 2023 года в 14:00 проект проведет информационную сессию для предпринимателей, заинтересованных в участии в конкурсе. Желающие принять участие должны зарегистрироваться, заполнив следующую форму: https://forms.gle/ipvgWLGDFXE5oKro8

Крайний срок регистрации на информационную сессию – 7 июля, 17:00.

Конкурс проводится в рамках проекта ПРООН «Экстренная поддержка сельскохозяйственных производителей в условиях социально-экономического и энергетического кризиса»,  при финансовой поддержки Австрийского агентства развития (ADA), а также в сотрудничестве с проектом ПРООН «Многосторонний ответ на возникающие вызовы безопасности человека», финансируемым правительством Японии.

@Austrian Development Agency @Ambasada Japoniei in Republica Moldova

 

%d blogeri au apreciat: